Izolacija za bolju budućnost

Program URSA Građevinska fizika 2.

 

Program URSA Građevinska fizika 2. je namenjen izradi elaborata energetske efikasnosti objekata u zgradarstvu prema standardima EN ISO 13790. SRPS EN 15315;SRPS EN 15217; SRPS.U.J5.520; SRPS.U.J5.530; i ostalih.

Standardi propisuju osnovne tehničke zahteve koji moraju biti zadovoljeni u pogledu racionalne potrošnje energije zgrade, toplotne zaštite i higijene u objektima,namenjenim za život i rad ljudi, bez ugrožavanja komfora korisnika Novi pravilnik donosi dosta novina( u odnosu na stari) u pogledu načina izračuna određenih parametara i drugačiji (sveobuhvatniji) pogled na zgradu kao objekat koji troši energiju, ali i generiše:

 

 • Prva veća promena se zapaža kod spoljašnjih projektnih temperatura u zimskom periodu, koje su za neka mesta više u odnosu na stari pravilnik,što je u saglasnosti sa novim klimatskim uslovima, i što u krajnjem slučaju smanjuje potrošnju energije objekta. Na osnovu spoljašnjih projektnih temperatura u zimskom period je izvršena i podela na zone A i B koje određuju temperaturu spoljnjeg vazduha na osnosvu kojih se vrši proračun kondenzacije u konstrukciji u grejnoj sezoni i dužinu period isušenja konstrukcije u slučaju kondenzacije.Takođe je izmenjena i lista mesta u Srbiji za koje se radi proračun. Mesta koja ne postoje na listi se rade sa klimatskim podacima za najbliže poznato mesto.

 

 • Novina su takođe i neke nove konstrukcije koje podležu proveri kao što su zidovi i međuspratne
  konstrukcije između grejanih prostorija različitih korisnika ili vlasnika,što je u saglasnosti sa novim
  režimom grejanja koji će se primenjivati na nove zgrade , gde će se grejanje plaćati po učinku,pa vlasnici stanova mogu da iskjuče svoja grejna tela po želji.

 

 • Novi pravilnik ima dosta strožije zahteve u pogledu minimalnih koeficijenata prolaza toplote koje treba da zadovolji određena konstrukcija ( Za novogradnju 300%, a za renovaciju 250% )

 

 • Dosta su strožiji zahtevi za koeficijente prolaza toplote transparentnih površina (1,5 W/m²K)

 

 • Za proračun potrošnje energije se uvodi pojam stepen dana HDD

 

 • Pored standardnih provera konstrukcija (koeficijent prolaza toplote, parodifuzija i toplotna stabilnost)
  novi pravilnik je za razliku od starog doneo dosta novina u smislu posmatranja zgrade kao potrošača i
  generatora energije to se pre svega odnosi na to da se sada u energetski bilans potrošnje uzimaju u obzir i ventilacioni gubici preko stolarije u zavisnosti od njenog kvaliteta i položaja zgrade na terenu kao i položaja zgrade u odnosu na susedne objekte

 

 • Linijski gubici koji ulaze u račun kao deo transmisionih gubitaka po novom pravilniku se mogu uzimati na dva načina u obzir:

1. Pojednostavljeno, množeći termički omotač sa koeficijentom ΔUtb=0,1 W/m²K

2. Detaljno- oslanjajući se na standard ISO 10211, preko koga se mogu putem metode konačnih elemenata detaljno proračunati linijski gubici za svaki sklop posebno, uzimajući u obzir njegove specifične dimenzije.

Pravilnik se na žalost ne oslanja na standard ISO 14863,koji u sebi sedraži tablicu karakterističnih sklopova na čijem spoju se javljaju linijski gubici sa prosečnim vrednostima tih gubitaka, iako je to uobičajena praksa u normativima svih zemalja članica EU, i zemalja u našm regionu,koje su usvojili evropske norme iz oblasti energetske efikasnosti.

 

 • Novina u novom pravilniku je i da se u energetski bilans objekta uzimaju u obzir toplotni dobici od sunca zračenjem kroz transparentne i netrensparentne površine u zavisnosti od položaja i nagiba tih površina kao i njihove zasenčenosti ,zatim dobici od ljudi koji borave u zgradi ( u zavisnosti od tipa zgrade tj.procesa u kome se nalazi ljudski organizami i broja časova prisutnosti ) , kao i dobici od električnih uređaja iIi mašina koje se nalaze u zgradi. Na ovaj način se smanjuje ukupna godišnja potrebna energija objekta i realnije se procenjuju potrebe jedne zgrade za energijom.

 

 • Na kraju se uzima bilans između toplotnih gubitaka i dobitaka u jednoj zgradi i izračunava se ukupna godišnja potrebna količina energija za grejanje.

 

 • UTICAJ NA URBANIZAM, zakonodavac daje pogodnosti investitoru prilikom projektovanja energetski efikasnih objekata. U bruto razvijenu građevinsku površinu se ne računaju površine u okviru sistema dvostrukih fasada, staklenika,kod heterogenih zidova se ne obračunava debljina termoizolacije veća od 5 cm,a kod homogenih zidova debljina zida veća od 30 cm,uz uslov da projekat građevine u celosti zadovoljava pravilnik EEZ –(uvodne odredbe član 3.-Pravilnik EEZ)
  Kod sanacije spolljašnjih površina objekta ( fasade, erkeri…..), propisan je njihov položaj u odnosu na građevinsku i regulacionu liniju (prilog 4-Pravilnik EEZ).

 

Program uključuje URSA i ostale materijale, predložene sastave konstrukcija i preko 150 detalja pravilne upotrebe URSA materijala. Detalji su u programu, kao i na internet stranici na raspolaganju i u dwg formatu.
Svi stručnjaci, koji se pri svakodnevnom radu sreću sa tematikom energetsko efikasne gradnje i sa izradom elaborata energetske efikasnosti i koji bi želeli nov program URSA GRAĐEVINSKA FIZIKA 2, mogu ga jednostavno preuzeti sa web strane ili ga mogu naručiti putem elektronske pošte assistance.srbija@ursa.com ili putem telefona na broj 011 6 137 548. U slučaju, da vam internet povezivanje ne omogućava prenos datoteke (veličina datoteke je približno 24 MB), možemo Vam ih poslati na CD-u poštom.

 

Program stalno dopunjavamo, zato Vam savetujemo, da ga osavremenite sa zadnjom verzijom. Poslednja verzija programa je URSA GRAĐEVINSKA FIZIKA 2, V1.0-0.31.

 

 • mogućnost ubacivanja skeniranog pečata i potpisa u elaborat EE

 

Za sva eventualna pitanja vezana za rad programa nas možete kontaktirati na elektronsku poštu assistance.srbija@ursa.com ili na tel. br. 011 61 37 548.

 

 

preuzmi program URSA Građevinska fizika 2.

 

 

PAŽNJA!

 

Ukoliko iz bilo kojeg razloga vam treba stara verzija programa, možete ga preuzeti ovde (URSA GF JUS 2.6).